tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
pl. girahs
a unit of time defined as 3.5 days or one half week.
I havent had sex in almost 5 girahs.
viết bởi etc 20 Tháng bảy, 2004