tìm từ bất kỳ, như là fellated:

girls who like to dance chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?