tìm từ bất kỳ, như là cunt:

girls who like to dance chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?