tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A texan way to either:
1- get shit
2- Gotcha (I understood you)
3- Hit the road
"GITSHIT!"

"WTF does that mean?"

"I'ma texan booy, it cou' mean anytheing I wann' it to bey!"

"Fuck you!"

"GITSHIT!"
viết bởi Fukaface! 19 Tháng chín, 2011