tìm từ bất kỳ, như là tinder bombing:

gizzy (gus) is online chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?