tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a person obbsessed with glee and everything associated with it
omg shes such a gleemosexual!
viết bởi gilliannnnnnn 24 Tháng chín, 2010