tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Acronym for;

Good Looking From Far Away

Woahh she's fit.

*get close to girl*

Haha no mate she's just GLFFA
viết bởi Trigger6 31 Tháng năm, 2008

Words related to glffa

away fit from good looking