tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
a.) Consciousness, being.
b.) One's mind.
My globins were blown by the philosophical essay I just read.
viết bởi Sean Ramsay 22 Tháng tư, 2008