tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
1. A russian GPS system
2. A derogatory term towards your friend
"hey Dave you are a Glonass!"
viết bởi Brendin 21 Tháng hai, 2005