tìm từ bất kỳ, như là swag:

gloom'n'doom-er chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?