tìm từ bất kỳ, như là thot:

glorie wolf chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?