tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
another word for crummy or terrible.
We had a glummy day when the thunderstorm came and we were having a good time at the pool.
viết bởi ramune26 25 Tháng tư, 2011
 
2.
Sad, gloomy
This weather makes me feel glummy
viết bởi wtEP3 20 Tháng tư, 2010