tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

go find an one-nighter chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?