tìm từ bất kỳ, như là thot:

go find an one-nighter chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?