tìm từ bất kỳ, như là wyd:

go hard in da paint chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?