tìm từ bất kỳ, như là spook:

go out of control chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?