tìm từ bất kỳ, như là sex:

god poser chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?