tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

god's attorney general chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?