tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Gogy is short for gurjeet. One of gurjeet's many meanings is a hairy child molester.
I hope gogy the peedo dies.
viết bởi CGHD 07 Tháng mười, 2013