tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
GOHAR IS AN ABBREVIATION FOR...
Go Outside, Hit A Kid, Run!!!
Guy 1: This class sucks.
Guy 2: The GOHAR... Duh! Thats what I would do!
viết bởi LoVeY DoVeY 06 Tháng hai, 2006