tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A figure on either a male or a female, somewhat like a penis.
Im sorry, but that girls got a big goiig.
viết bởi B 12 Tháng hai, 2003