tìm từ bất kỳ, như là sex:

going as fast as you can chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?