tìm từ bất kỳ, như là fleek:

going over the head chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?