tìm từ bất kỳ, như là plopping:

going places chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?