tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:

gokh-bi system chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?