tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A lesbian who has never slept with a man.
Sometimes I forget my girlfriend has slept with men... I'm a gold star lesbian.
viết bởi GirlNextDoor636 11 Tháng năm, 2006
 
2.
a lesbian who never has or intends to have sex with a man
-Are you a goldstar lesbian?
-No.
viết bởi kriszta 11 Tháng mười một, 2006