tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Noun; a successful child that came from a humble upbringing.
My doctor isn't really a black sheep, more of a golden sheep.
viết bởi zzzquil 25 Tháng tư, 2014