tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
the coolest dude around IRC
period.
<@op1> golf7 is so cool, he deserves to be a king
<@op2> i agree
viết bởi golf7 01 Tháng bảy, 2003