tìm từ bất kỳ, như là bae:

gone postal chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?