tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
Fuck you, Mang, you'll never get my information!!!!
lol gonked motherfucker got gonked
viết bởi Tion The One 03 Tháng chín, 2004