tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

good looking. adorable chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?