tìm từ bất kỳ, như là swag:

good new insult chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?