tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

good way to say words chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?