tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

good-bye kiss chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?