tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

good-bye kiss chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?