tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
someone who is irrevelant or ridiculous; stupid.
John: *acts like a clown*

Blake: "You're such a goondu!"
viết bởi chase1101 18 Tháng mười, 2010