tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

got his 7 digit vacced chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?