tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
an australian colloquialism derived from the sayings:
"Got Milk?"
"Scrote-n Tote-n"
"Hey Jenny....Got Scrote?"
"yes because i'm a transvestite"
viết bởi Scrotometer #5 29 Tháng chín, 2006