tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

got'r done (past tense) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?