tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
teacher of extreme retardedness; person known for commonly mistreating animals
"Wow, she is so dumb, like a gowzer."
viết bởi Bob Fetus 13 Tháng tư, 2004