tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

grab the money and run chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?