tìm từ bất kỳ, như là pussy:

granddad chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?