tìm từ bất kỳ, như là sex:

great if you want to download things at 3 kb/s chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?