tìm từ bất kỳ, như là wyd:

green ring of life chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?