Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là alabama hot pocket:

green ring of life chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?