tìm từ bất kỳ, như là spook:

group of hot pirates that are girls chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?