tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

group of people who hate black and pop their collars chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?