tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Really good in taste; Grub-Delicious
HMMMMM... That sandwich was "Grubbilicious"
viết bởi John Lovell 10 Tháng chín, 2003