tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

guardians of the republic chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?