tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
From scottish slang guddle which mean messy,shit hole.
me: "You are such a guddler"
you: " yeah im a shit hole"
viết bởi DivxOn 26 Tháng năm, 2010