tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
I dont know why but its slang for snowboard helmet or skateboard helmet.
Hey loser make sure you wear your guganslime.
viết bởi generikal.com 27 Tháng tư, 2003