tìm từ bất kỳ, như là pussy:

guild hall chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?