tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

gun on gun your done chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?