tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A homie who sits shotgun during a driveby shooting.
Yo bitch, whos going to be my gunnerflower when we take out Gabs?
viết bởi Damian Hobs 15 Tháng tám, 2006

Words related to gunnerflower

driveby flower flowers gat gunner guns